REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.mototravels.pl

 

§ 1. DEFINICJE:

 1. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.mototravels.pl, prowadzony przez Administratora,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Administrator – Mateusz Ziajkiewicz prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą „Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą w Wrocław pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii pod numerem NIP: 6141591667, REGON: 363141682,
  adres korespondencyjny: ul. Brzeska 15 lok. 6, 50-430 Wrocław, e-mail: [email protected], tel. +48 690 432 342,
 4. Klient lub Użytkownik – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu, w tym w szczególności poprzez dokonanie Rezerwacji lub zawarcie Umowy z Administratorem,
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Administratorem Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Administratorem Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną,
 7. Formularz Rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Rezerwacji,
 8. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej, szkoleniu motocyklowym lub transport motocykla dostępnych w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności,
 9. System Rezerwacji– internetowy system rezerwacji Imprez Turystycznych, szkoleń motocyklowych lub transportu motocykla udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597,
 10. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Administratorem i Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu, w języku polskim, której przedmiotem jest transport motocykla, udział w szkoleniu motocyklowym, udział w Imprezie Turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza Turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy Turystycznej, zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
 11. Dowód Zakupu – faktura VAT wystawiana przez Administratora i potwierdzająca zawarcie Umowy,
 12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy , lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy,
 13. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym,
 14. Materiały zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Administratora lub użyte przez Administratora za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 15. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 16. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 7 Regulaminu,

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Poprzez Serwis internetowy Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
 2. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 3. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
  a. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  b. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  c. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  d. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych oraz innych usług;
  e. przejście do Systemu Rezerwacji;
  f. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
  g. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
 4. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  a. dokonanie Rezerwacji na określone usługi turystyczne dostępne w ramach Imprezy oraz inne usługi wraz z wprowadzeniem danych uczestników;
  b. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  c. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  d. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  e. dokonanie Płatności.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
 6. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej poprzez:
  a. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  b. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. W przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) – postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 11. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne obsługujące aktualne przeglądarki stron internetowych, wyposażony w urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe oraz aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO.

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego,
  w tym w szczególności Klient nie może:
  a. ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
  b. zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  c. wprowadzać do Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  d. wykorzystywać Serwisu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
 4. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy .
 5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 6. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Administratora albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
  z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 8. Klient ponosi wobec Administratora oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  a. naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  b. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
 9. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Administratora oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§ 4. ZASADY SKŁADANIA REZERWACJI.

 1. Użytkownik może dokonać Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu).
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zarezerwuj” dostępną w opisie imprezy turystycznej, szkoleń motocyklowych lub transportu motocykli,. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Możliwość Rezerwacji dotyczy imprez turystycznych, szkoleń motocyklowych oraz transportu motocykli, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy turystycznej lub innych usług Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 6. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Użytkownika.
 7. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Klientem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej (w formie dokumentowej zgodnie z treścią art. 772 c.). Klient przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy Turystycznej, szkolenia motocyklowego lub transportu motocykla (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Klienta, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub innych usług lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Rezerwacji zostanie przesłane Klientowi przez Administratora w formie wiadomości e-mail po złożeniu Rezerwacji, w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 9. Umowę między Administratorem a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, jeżeli Klient – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Rezerwacji, z uwzględnieniem 5 pkt 6 Regulaminu.

§ 5.  PŁATNOŚCI.

 1. W związku z realizacją Usług Administratorowi przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie i obowiązujących w momencie składania Rezerwacji.
 2. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 3. O całkowitej cenie Usługi, Klient informowany jest przed złożeniem Rezerwacji.
 4. Do każdej Usługi dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę, że jako Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rezerwacji adres e-mail.
 5. Kupujący może podczas składania Rezerwacji – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
  a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Administratora – Rezerwacja jest przyjęte do realizacji nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Usługę na rachunku bankowym Administratora,
  b. płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro – Rezerwacja jest przyjęte do realizacji nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Usługę,
  c. płatność za pośrednictwem platform internetowych Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzanym za pośrednictwem iMoje (https://www.imoje.pl).
 6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. a-c punktu poprzedzającego, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Rezerwacji, Administrator może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Administrator może anulować Rezerwację, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.
 7. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Administratorowi przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy dostępnej na stronie internetowej: https://www.imoje.pl. Przedmiotowe usługi świadczy ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

§ 6. REKLAMACJA.

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji w przypadku złożenia pisemnej reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Administrator udostępnia na stronie Serwisu Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje należy składać:
  a. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Administratora: ul. Brzeska 15 lok. 6, 50-430 Wrocław,
  b. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Administratora: [email protected].
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Administrator w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezach turystycznych, Ogólnych Warunkach Przewozu oraz w Regulaminie Udziału w Szkoleniu Motocyklowym.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Administrator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§ 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Rezerwacja złożona przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Wszelkie spory między Administratorem a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 4. Klient będący Konsumentem może:
  a. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Administrator, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, e-mail: [email protected], strona internetowa: wiih.ibip.wroc.pl),
  b. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora (tj. sąd we Wrocławiu), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 28.08.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Reklamacji (POBIERZ)