Ogólne Warunki Przewozu – Mo-To Mateusz Ziajkiewicz

I. POJĘCIA:

  • Przewoźnik: Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą w Wrocław pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6141591667 oraz REGON 363141682, Numer licencji transportowej: TU-059142, adres e-mail: [email protected], tel.: +48 693924782
  • Nadawca: zlecająca transport osoba fizyczna albo osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela.
  • Odbiorca: odbierająca transport osoba fizyczna albo osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela.
  • System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
  • Rezerwacja – złożenie zamówienia na Usługę Transportową dostępną w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu Serwisu, Ogólnych Warunków Przewozu oraz Polityki prywatności.
  • Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Usługi Transportowej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
  • Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
  • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

II. REZERWACJE

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zarezerwuj” dostępną w wybranej ofercie Usługi Transportowej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Usługi Transportowej, w opisie których opcja „Zarezerwuj” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności miejsc Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Usługi Transportowej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Usługi Transportowej lub zmiany terminu określone są w Ogólnych Warunkach Przewozu.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Rozliczenia płatności za Imprezę Turystyczną e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem iMoje. Przedmiotowe usługi świadczy ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.imoje.pl.
 9. Płatności mogą być również dokonywane na rachunek firmowy Przewoźnika zgodnie z warunkami Umowy:
  Mo-To Mateusz Ziajkiewicz ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław
  Dla wpłat PLN: PL 47 1050 1575 1000 0097 0540 5679
  Dla wpłat EUR: PL 11 1050 1575 1000 0097 2181 0191
  kod BIC/SWIFT: INGBPLPW

III. USŁUGA TRANSPORTOWA

 1. Przewoźnik wykonuje przewóz środkami transportu samochodowego przystosowanymi do przewozu motocykli.
 2. Dzień podstawienia motocykla do załadunku motocykla jest rozumiany jako dzień rozpoczęcia przewozu.
 3. Obowiązek załadunku i rozładunku spoczywa na Przewoźniku.
 4. Transport odbywa się w obie strony, tj. z wyznaczonego miejsca w Polsce do miejsca docelowego w innym kraju na terenie Unii Europejskiej podanego w ofercie, oraz z miejsca docelowego w Unii Europejskiej podanego w ofercie do wyznaczonego miejsca w Polsce, chyba że Nadawca wskaże, że przewóz odbywa się w jedną stronę zgodnie z wypełnionym zamówieniem.

IV. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

 1. Zadatek w kwocie 50% ceny w ciągu 3 dni od dnia Rezerwacji w Systemie, o ile jego wysłanie nastąpi do 31 dni przed planowanym dniem przyjęcia do załadunku;
 2. Pozostała część kwoty najpóźniej 31 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przewozu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nadawca może odstąpić od umowy w każdym momencie przed planowanym przewozem z tym, że Przewoźnikowi przysługuje:
  – w przypadku odstąpienia od umowy do 45 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przewozu – bez kosztowo
  – w przypadku odstąpienia od umowy od 44 do 31 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przewozu – 50% ceny zlecenia
  – w przypadku odstąpienia od umowy poniżej 30 dni od dnia rozpoczęcia przewozu – 100 % ceny zlecenia
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Nadawca ma prawo wskazać inną osobę, która zawrze umowę, przy czym uiszczoną kwotę przez dotychczasowego Nadawcę uznaje się za uiszczoną przez Nadawcę, który wchodzi na jego miejsce. Aby zamiana Nadawców była skuteczna, nowy Nadawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni oraz uiszczenia kwoty zgodnie z zapisami oferty, dla której zawarta zostaje Umowa.
 3. Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji z transportu drogą e-mailową na adres [[email protected]].

VI. OBOWIĄZKI NADAWCY

 1. Nadawca zobowiązuje się podstawić motocykl i bagaże w ustalonym z Przewoźnikiem terminie we wskazanym miejscu we Wrocławiu albo Warszawie albo innym uzgodnionym przez obie strony miejscu na terenie Unii Europejskiej.
 2. Nadawca zobowiązany jest do wydania Przewoźnikowi wypełnionego w sposób prawidłowy zlecenia przewozowego w chwili przyjęcia motocykla do załadunku.
 3. Nadawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swoich bagaży w następujący sposób: kask oraz kombinezon zabezpieczone i spakowane w miękką torbę podróżną, kufry i bagaże muszą być zapakowane w dopasowany karton. Każdy bagaż musi opisany imieniem i nazwiskiem + miasto załadunku (tj Wro/WWA/Łódź itp) oraz nr rejestracyjny. Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu jeśli bagaż jest niezabezpieczony prawidłowo oraz nieopisany. Przewoźnik nie odpowiada za uszkodzenia jeśli bagaż jest nieprawidłowo zabezpieczony/niezabezpieczony przez Nadawcę. Szczegółowe instrukcje dot. Spakowania bagażu można pobrać ze strony przewoźnika www.TransportMotocyklowy.pl.
 4. Przygotowanie motocykla do transportu: Nadawca zobowiązany jest do zdemontowania lusterek oraz szyby w motocyklu jeśli wysokość całkowita motocykla (z tymi elementami) od podłoża przekracza 155 cm. Lusterka oraz szyby muszą być zabezpieczone i spakowane do transportu przez Nadawcę.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zbiorniki paliwa w motocyklach powinny być możliwie puste.
 6. Nadawca jest zobowiązany poinformować przewoźnika o wszystkich uszkodzeniach motocykla i bagażu przy przekazaniu motocykla do transportu oraz wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzeń i przesłanie zdjęć na WhatsApp: +693924782

VII. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

 1. Od momentu załadunku do momentu rozładunku, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytki lub uszkodzenie przewożonego motocykla oraz bagaży jeśli są prawidłowo zabezpieczone.
 2. W przypadku opóźnienia transportu z winy Przewoźnika, Przewoźnik będzie zobowiązany do pokrycia wykazanej szkody powstałej w związku z opóźnieniem w majątku Nadawcy lub Odbiorcy, nie wyższej niż wynoszącej łącznie 50 Euro za każdy pełny dzień opóźnienia.
 3. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania obowiązującej w terminie przewozu umowy ubezpieczenia przewożonego mienia na kwotę 400 000 euro.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Ustawy prawo przewozowe, kodeksu cywilnego i konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym.
 2. Wszelkie spory wynikające z umowy przewozu strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Nadawcy.
 3. Zlecenie przewozowe zostanie przygotowane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.