REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIU MOTOCYKLOWYM

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin udziału w szkoleniu doskonalącym technikę jazdy motocyklem przeprowadzonym przez Organizatora dla Uczestnika.
 2. Organizator – Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą w Wrocław pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii pod numerem NIP: 6141591667, REGON: 363141682.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca z Organizatorem umowę na udział w szkoleniu motocyklowym organizowanym przez Organizatora.
 4. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.mototravels.pl, w języku polskim, której przedmiotem jest udział w szkoleniu motocyklowym na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Organizator organizuje i przeprowadza szkolenia doskonalące technikę jazdy motocyklem przeprowadzonego dla Uczestnika szkolenia przy wykorzystaniu motocykla będącego własnością tego Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie zawieranej z Uczestnikiem.
 2. Szkolenia są przeprowadzane zgodnie z harmonogramem szkolenia stanowiącym załącznik do Umowy zawieranej z Uczestnikiem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu szkolenia do 2 dni przed planowanym terminem szkolenia. W takim wypadku, Organizator niezwłocznie informuje o tym Uczestnika.

§3 Obowiązki Uczestnika

 1. W związku z udziałem w szkoleniu Uczestnik oświadcza, że:
  a. nie został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów oraz nie toczy się wobec niego postępowanie sądowe lub administracyjne mogące skutkować wydaniem takiego zakazu lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami,
  b. posiada odpowiednie umiejętności i nie ma przeciwwskazań do kierowania motocyklem oraz uczestnictwem w szkoleniu.
  c. ma ukończone 18 lat. W przypadku Uczestnika poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w wydarzeniu.
 2. Uczestnik biorący udział w szkoleniu zobowiązuje się do:
  a. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, stosowania się do reguł, znaków i sygnałów wydawanych przez Organizatora lub prowadzącego szkolenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe
  z niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń instruktora,
  b. posiadania ubioru przystosowanego do jazdy na motocyklu, w tym w szczególności kasku ochronnego z homologacją drogową lub wyścigową, butów powyżej kostki, kombinezonu motocyklowego z ochraniaczami posiadającymi certyfikat CE lub odzieży ochronnej z długim rękawem (spodnie do kostki oraz kurtka motocyklowa z rękawem do nadgarstka i ochraniaczami z certyfikatem CE), rękawic ochronnych i ochraniacza kręgosłupa (zintegrowanego z kurtką lub osobnego),
  c. posiadania motocykla sprawnego technicznie pozbawionego ostrych, wystających akcesoryjnych elementów,
  d. przygotowania motocykla zgodnie z wymogami toru, w szczególności dostosowania głośności wydechu,
  e. wzięcia udziału w szkoleniu teoretycznym z zasad bezpieczeństwa, które odbywa się w ramach szkolenia w dniu jego rozpoczęcia,
  f. nie spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (w tym leków wpływających na percepcję, refleks i postrzeganie rzeczywistości), zarówno przed przystąpieniem do szkolenia, jak również w jego trakcie. W przypadku powzięcia przez instruktora podejrzeń co do stanu Uczestnika, na miejsce zostanie wezwana policja celem ustalenia czy Uczestnik znajduje się pod wpływem ww. substancji. Odmowa poddania się badaniu lub stwierdzone naruszenie powyższych zasad skutkuje natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszej umowy, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie,
  g. stosowania się do regulaminu toru wyścigowego, na którym odbywa się szkolenie, wskazówek i nakazów obsługi toru i instruktorów, a także bezwzględnego przestrzegania ich poleceń.
  h. umyślne spowodowanie przez Uczestnika zagrożenia życia lub zdrowia, swojego, Organizatora, instruktora lub innych osób znajdujących się na torze oraz innych uczestników ruchu, a także spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla mienia powoduje natychmiastowe wypowiedzenie umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie

§4 Obowiązki Organizatora

 1. Organizator szkolenia zobowiązuje się do:
 2. Umożliwienia Uczestnikowi spełniającemu warunki wskazane w §3 Regulaminu korzystania z toru, na którym odbędzie się szkolenie, zgodnie z harmonogramem szkolenia (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy),
 3. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z harmonogramem szkolenia,
 4. udzielenia wsparcia medycznego w trakcie uczestnictwa w szkoleniu.

§5 Odpowiedzialność Stron

 1. Organizator odpowiada za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które mogą wystąpić podczas szkolenia wyłącznie na zasadzie winy. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność ponosi Uczestnik. Uczestnik ponosi także odpowiedzialność na zasadach określonych w regulaminie toru wyścigowego, na którym odbywa się szkolenie motocyklowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika kosztami spowodowanych przez niego szkód. Powstałe szkody mogą zostać usunięte przez Organizatora bądź też potrącone z wpłaconej przez Organizatora kaucji. W każdym z tych przypadków, Organizator może domagać się od Uczestnika pokrycia kosztów rzeczywiście poniesionej przez niego szkody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu na torze na skutek niestosowania się przez Uczestnika do warunków wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 4. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Organizatora, wówczas Uczestnikowi przysługuje pełen zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniu. Zwrot nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od dnia zaplanowanego szkolenia.
 5. Strony ustalają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań z powodu siły wyższej przez czas wynikający z jej działania albo czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Strony przyjmują, że pojęcie siły wyższej oznacza takie wydarzenie przyszłe, niemożliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, które będzie miało znaczący wpływ na realizację Umowy, a będące poza kontrolą i wolą Stron.

§6 Wynagrodzenie

 1. Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za udział w szkoleniu w wysokości i terminie wskazanym w treści Umowy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 wynagrodzenie należy uiścić na  rachunek  bankowy Organizatora:
  Mo-To Mateusz Ziajkiewicz ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław,
  dla wpłat PLN: PL 47 1050 1575 1000 0097 0540 5679,
  kod BIC/SWIFT: INGBPLPW.
 3. Za dzień  zapłaty  uważany  jest  dzień  uznania  rachunku  bankowego Organizatora.
 4. Wynagrodzenie Uczestnik może opłacić realizując kartę podarunkową wystawioną przez Organizatora. Kartę podarunkową można wykorzystać jednokrotnie i obejmuje ona 100 % wartości wynagrodzenia.

§7 Rezygnacja lub zmiana terminu szkolenia.

 1. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w szkoleniu do 30 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, Uczestnik może wskazać inną osobę, która zawrze umowę na przeprowadzenie szkolenia motocyklowego z Organizatorem, przy czym uiszczoną kwotę przez dotychczasowego Uczestnika uznaje się za uiszczoną przez Uczestnika, który wstępuje w jego miejsce.
 3. Po zawarciu umowy Uczestnik ma prawo do zmiany terminu szkolenia na inny termin oferowany przez Organizatora do 30 dni przed ustalonym terminem szkolenia.
 4. Z zastrzeżeniem ust.1 w przypadku niestawiennictwa Uczestnika na szkoleniu w dacie jego przeprowadzenia Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia oraz traci on możliwość zmiany terminu szkolenia.
 5. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych jeżeli prowadzenie zajęć zagraża bezpieczeństwu Uczestnika lub innych osób instruktor może przerwać lub odwołać zajęcia praktyczne.

§8 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika kursu przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu realizacji Umowy.
 3. Organizator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestnika zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowe informacje
  w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych Uczestnika szkolenia znajduje się w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz na stronie internetowej Organizatora w zakładce Polityka Prywatności.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania a po jego zakończeniu będą przechowywane dla celów archiwalnych, wyłącznie do realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2023 r.