Klauzula informacyjna dla Klienta

w związku z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6141591667 oraz REGON 363141682;

2) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy na udział w imprezie turystycznej;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław oraz podmioty współdziałające z w/w podmiotem w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Imprezy Turystycznej. Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu Imprezy Turystycznej wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub innym organem;

6) posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień, w tym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.