OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

 

§ 1 Definicje:

 1. Przewoźnik – Mo-To Mateusz Ziajkiewicz z siedzibą w Wrocław pod adresem ul. Brzeska 15 m. 6, 50-430 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii pod numerem NIP: 6141591667, REGON: 363141682,
 2. Wysyłający – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca z Przewoźnikiem umowę na transport motocykla lub biorąca udział w Imprezie turystycznej, która obejmuje transport motocykla,
 3. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.mototravels.pl, w języku polskim, której przedmiotem jest transport motocykla na zasadach określonych Ogólnych Warunkach Przewozu,
 4. List przewozowy – wystawiany przez Wysyłającego dokument zawierający adres Wysyłającego, adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania, jak również wartość rzeczy szczególnie cennych, a ponadto wszelkie inne istotne postanowienia umowy.
 5. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
 6. Rezerwacja – złożenie zamówienia na Usługę Transportową dostępną w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu Serwisu, Ogólnych Warunków Przewozu oraz Polityki prywatności.
 7. Płatność – opłata za wszystkie usługi w ramach Usługi Transportowej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 8. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

§ 2 Rezerwacje

 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zarezerwuj” dostępną w wybranej ofercie Usługi Transportowej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Usługi Transportowej, w opisie których opcja „Zarezerwuj” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności miejsc Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu, Ogólnymi Warunkami Przewozu oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Usługi Transportowej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Usługi Transportowej lub zmiany terminu określone są w Ogólnych Warunkach Przewozu.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora.
 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Rozliczenia płatności za usługę transportową e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem iMoje. Przedmiotowe usługi świadczy ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.imoje.pl.
 9. Płatności mogą być również dokonywane na rachunek firmowy Przewoźnika zgodnie z warunkami Umowy:
  Mo-To Mateusz Ziajkiewicz ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław
  Dla wpłat PLN: PL 47 1050 1575 1000 0097 0540 5679
  Dla wpłat EUR: PL 11 1050 1575 1000 0097 2181 0191
  kod BIC/SWIFT: INGBPLPW

 

§ 3  Postanowienia Ogólne

 1. Przewoźnik w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,
  dokonuje przewiezienia w terminie i za wynagrodzeniem wskazanym w treści Umowy, motocykla Wysyłającego, opisanego w Załączniku nr 2 do Umowy, do wskazanego przez Wysyłającego miejsca w kraju i/lub za granicą, środkami transportu przystosowanymi do przewozu motocykli.
 2. Przewóz motocykla będącego przedmiotem Umowy odbywa się z wyznaczonego miejsca do miejsca docelowego wskazanego w treści Umowy, zgodnie z dokonaną rezerwacją.

 

§ 4 Obowiązki Wysyłającego

 1. Wysyłający jest zobowiązany wobec Przewoźnika do:
 2. przygotowania motocykla do przewozu poprzez zdemontowanie lusterek oraz szyby
  w motocyklu jeśli wysokość całkowita motocykla (z tymi elementami) od podłoża przekracza 150 cm. Wysyłający zobowiązuje się także do spakowania lusterek, szyby oraz innych objętych umową bagaży w sposób wskazany w Ogólnych Warunkach Przewozu oraz Instrukcji zabezpieczenia motocykla i bagaży stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Brak przygotowania motocykla oraz bagażu do przewozu wiążące się z koniecznością przygotowania przez Przewoźnika skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 100 zł netto.
 3. podstawienia motocykla i bagaży w ustalonym z Przewoźnikiem terminie w miejscach wskazanych w umowie oraz wydania ich Przewoźnikowi,
 4. wydania Przewoźnikowi wypełnionego w sposób prawidłowy listu przewozowego zawierającego w szczególności: adres Wysyłającego oraz adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia przesyłki, ilości przedmiotów do przewozu oraz sposób ich opakowania oraz szacowaną wartość przewożonych rzeczy, najpóźniej w chwili przyjęcia motocykla do załadunku. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą i w wypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w kwicie bagażowym,
 5. przekazania Przewoźnikowi wszelkich dokumentów potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne. Wysyłający odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych i braków w dokumentacji,
 6. opróżnienia zbiorników paliwa w motocyklu,
 7. poinformowania Przewoźnika o wszystkich uszkodzeniach motocykla i bagażu przy przekazaniu motocykla do transportu oraz do wykonania dokumentacji fotograficznej uszkodzeń i przesłanie jej na podany adres e-mail Przewoźnika: [email protected],
 8. zapłaty Przewoźnikowi wynagrodzenia określonego w treści umowy,
 9. zwrotu nakładów koniecznych oraz wydatków poniesionych przez Przewoźnika w celu prawidłowego wykonania przewozu, w szczególności w razie wystąpienia konieczności zmiany drogi przewozu Przewoźnik może pobrać przewoźne za rzeczywistą drogę przewozu i obowiązuje go odpowiadający tej drodze termin przewozu, chyba że przeszkody w przewozie są zawinione wyłącznie przez Przewoźnika.
 10. odbioru motocykla w ustalonym z Przewoźnikiem terminie w miejscach wskazanych w umowie. Brak odbioru motocykla przez Wysyłającego w wyznaczonym terminie będzie skutkować naliczeniem opłaty w wysokości 200 zł netto.
 11. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki lub sposób zabezpieczenia motocykla i opisania przesyłki nie są odpowiednie dla tego rodzaju przewozu, Przewoźnik może zażądać, aby Wysyłający złożył pisemne oświadczenie co do stanu przesyłki, a w wypadku rażących braków odmówić przewozu.
 12. W terminie 45 dni przed planowanym transportem Wysyłający otrzyma od Przewoźnika wiadomość e-mail z opracowaną logistyką transportu.

 

§ 5 Obowiązki Przewoźnika

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
 2. dokonania załadunku oraz rozładunku motocykla. Jeżeli jednak stan zewnętrzny przesyłki lub jej opakowanie nie są odpowiednie dla danego rodzaju przewozu, przewoźnik może żądać, aby Wysyłający złożył pisemne oświadczenie co do stanu przesyłki, a w wypadku rażących braków odmówić wykonania przewozu,
 3. terminowego wykonania przewozu,
 4. zawiadomienia odbiorcy o dacie odbioru,
 5. wydania przesyłki odbiorcy.
 6. Przewoźnik może oddać motocykl do przewozu innemu przewoźnikowi.

 

§ 6 Odpowiedzialność Przewoźnika

 1. Od momentu załadunku do momentu rozładunku, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytki lub uszkodzenie przewożonego motocykla oraz bagaży jeśli są prawidłowo zabezpieczone.
 2. W przypadku opóźnienia transportu z winy Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązuje się do pokrycia wykazanej szkody powstałej w związku z opóźnieniem w majątku Wysyłającego lub Odbiorcy, nie wyższej niż wynoszącej łącznie 50 Euro za każdy pełny dzień opóźnienia.
 3. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania obowiązującej w terminie przewozu umowy ubezpieczenia przewożonego mienia na kwotę 400 000 euro.
 4. Wskutek zapłaty należności Przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko Przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu.

 

§ 7 Wynagrodzenie

 1. Wysyłający zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 50% ceny w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji w systemie Przewoźnika, o ile jego wysłanie nastąpi do 31 dni przed planowanym dniem przyjęcia do załadunku.
 2. Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty pozostałej część kwoty najpóźniej 31 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia przewozu.
 3. Wysyłający zobowiązuje  się  do  zapłaty  wynagrodzenia  na  rachunek  bankowy Przewoźnika:
  Mo-To Mateusz Ziajkiewicz ul. Brzeska 15/6, 50-430 Wrocław,
  dla wpłat PLN: PL 47 1050 1575 1000 0097 0540 5679,
  dla wpłat EUR: PL 11 1050 1575 1000 0097 2181 0191,
  kod BIC/SWIFT: INGBPLPW
 4. Za dzień  zapłaty  uważany  jest  dzień  uznania  rachunku  bankowego Przewoźnika.

 

§ 8 Prawo zastawu

Dla zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, w szczególności przewoźnego, składowego, opłat celnych i innych wydatków, jak również dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje Przewoźnikowi ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Wysyłający może odstąpić od umowy w każdym momencie przed planowanym przewozem. W takim wypadku Przewoźnikowi przysługuje zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy przewozu:
 2. w przypadku odstąpienia od umowy do 45 dni przed planowanym dniem załadunku – Przewoźnikowi nie przysługuje zwrot kosztów,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy od 44 do 31 dni przed planowanym dniem załadunku – Przewoźnikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 50% ceny zlecenia,
 4. w przypadku odstąpienia od umowy poniżej 30 dni przed planowanym dniem załadunku – Przewoźnikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 100 % ceny zlecenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Wysyłający ma prawo wskazać inną osobę, która zawrze umowę, przy czym uiszczoną kwotę przez dotychczasowego Wysyłającego uznaje się za uiszczoną przez Wysyłającego, który wstępuje w jego miejsce. W takim przypadku wstępujący Wysyłający zobowiązany jest do zawarcia umowy z Przewoźnikiem w terminie 3 dni od dnia odstąpienia oraz uiszczenia kwoty zgodnie z zapisami oferty, dla której zawarta zostaje Umowa.
 6. Za datę odstąpienia od umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o rezygnacji
  z transportu drogą e-mailową na adres Przewoźnika – [email protected].
 7. Jeżeli rozpoczęcie lub dokonanie przewozu dozna czasowej przeszkody wskutek okoliczności dotyczącej Przewoźnika, Wysyłający może od umowy odstąpić. W takim przypadku, Wysyłający zobowiązuje się do zapłaty Przewoźnikowi odpowiedniego wynagrodzenia za dokonaną część przewozu w granicach tego, co na kosztach przewozu oszczędził.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu podlegają odpowiednim przepisom prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U.2020.8 t.j. z dnia 03.01.2020 r.) i ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 29.06.2022r.).
 2. Wszelkie spory wynikające z umów, strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Przewoźnika.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu wchodzą w życie z dniem 31.07.2023 r.